0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl

Oudercie

Ouders/verzorgers van kinderen kunnen invloed uitoefenen op de gang van zaken bij Stichting Welluswijs. Dat kan natuurlijk door overleg met de pedagogisch medewerksters op de groep, maar dat kan ook via medezeggenschap, voornamelijk over groepsoverstijgende onderwerpen. Hiervoor is de oudercommissie opgericht.

De oudercommissie heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders en het vertegenwoordigen van de ouders. Per locatie is er een oudercommissie, die mandaat meegeeft aan de Centrale Oudercommissie. 

Voor De Kleine Doekes zijn we nog bezig om een oudercommissie op te starten